Kensuke Fujiyoshi | Japanese, b.1966

Welsh Corgi

Kensuke Fujiyoshi | Japanese, b.1966

Unique, hand painted, glazed porcelain box

Height: 5.5″ (14cm)

Length: 2.5″ (6.5cm)

Depth: 2.5″ (6.5cm)