Kensuke Fujiyoshi | Japanese, b.1966

Shell Box

Kensuke Fujiyoshi | Japanese, b.1966

Unique, hand painted, glazed porcelain box

Height: 7.5″ (20cm)

Length: 2.5″  (6cm)

Depth: 2.5″ (6cm)