Kensuke Fujiyoshi | Japanese, b.1966

Shiba Inu Dog

Kensuke Fujiyoshi | Japanese, b.1966

Unique, hand painted, glazed porcelain box

Height: 5.5″ (14cm)

Length: 2.5″ (6cm)

Depth: 2.5″ (6cm)